GDPR

Prevádzkovateľ: AMSys, s.r.o. Halenárska 6/411 917 01 Trnava

Email: reception@apartments1620yr.sk

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „AMSys, s.r.o.“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1.1 Dotknutá osoba uvedená v tomto dotazníku týmto udeľuje spoločnosti AMSys, s.r.o. Halenárska 6/411 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25259/T ( ďalej len ako „AMSys, s.r.o.“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa.

1.2 Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane v elektronickej a papierovej podobe a to najmä v podobe zbierania, zaznamenávania, uchovávania, usporadúvania, vyhľadávania, využívania a pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie účelu aj poskytnutia osobných údajov tretej strane.

1.3 Dotknutá osoba týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že jej osobné údaje v rozsahu špecifikovanom v bode 1.1 tohto súhlasu, budú spracúvané na marketingové účely, t.j. uložené do databázy prevádzkovateľa s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a služieb a aktuálnych akciách spoločnosti AMSys, s.r.o..

1.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel špecifikovaný v bode 1.3 je udelený na dobu desiatich rokov.

1.5 Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových informácií a reklamy spoločnosti AMSys, s.r.o. na jej e-mailovú adresu, prostredníctvom krátkych textových SMS správ na ňou uvedené telefónne číslo alebo formou listov.

1.6 Poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v bode 1.1 tohto súhlasu na účel špecifikovaným v bode 1.3 je dobrovoľné, vážne, dotknutá osoba si prečítala všetky podmienky poskytnutia osobných údajov, rozumie im a súhlasí s nimi.

POUČENIA DOTKNUTEJ OSOBY
Spoločnosť AMSys, s.r.o.ako prevádzkovateľ bude spracúvať poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu za účelom priameho marketingu, pričom udelenie súhlasu dotknutou osobou nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nie je povinná tento súhlas poskytnúť. Spoločnosť AMSys, s.r.o.  ako prevádzkovateľ poskytne osobné údaje tretím osobám – príjemcom, ktorí vo vzťahu k spoločnosti AMSys, s.r.o.vystupujú v postavení sprostredkovateľa a spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti AMSys, s.r.o. , pričom spracúvanie osobných údajov sa bude riadiť zmluvou medzi spoločnosťou Apartmány 1620yr a sprostredkovateľom.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek úplne alebo len čiastočne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to buď listom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.1. tohto poučenia alebo mailom zaslaným na mailovú adresu reception@apartments1620yr.sk

Dotknutá osoba je ďalej oprávnená:

– požadovať od spoločnosti AMSys, s.r.o.informácie o spracúvaní osobných údajov, o zdroji osobných údajov a o rozsahu ich spracúvania;

– požadovať prístup k spracovaným osobným údajom;

– požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

– požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas alebo osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

– požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

– požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

– podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba má ďalej právo namietať spracúvanie osobných údajov, keďže osobné údaje sú spracúvané za účelom priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú ďalej spracovávať.